• Privacyverklaring

  Zorgvuldige omgang met jouw privacy

  Vensters hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy rondom het gebruik van de website vensters.net en bij de verwerking van (persoons)gegevens van deelnemers in de beveiligde omgeving. Vensters is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website vensters.net, in de beveiligde vragenlijst-omgeving en bij de verwerking van het belevingsonderzoek van deelnemers. Vensters handelt hierbij als het gaat om privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Dit betekent onder andere dat Vensters:

  • duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden.
  • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig
   zijn voor legitieme doeleinden.
  • aan jou eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
   verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en
   dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
   corrigeren of te verwijderen.

  De persoonsgegevens worden door Vensters uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die op deze pagina
  worden omschreven. In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd.

  Gebruik van gegevens

  Website

  Via de website vensters.net worden persoonsgegevens (naam en e-mailadres) verwerkt wanneer je
  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat je in
  contact met ons wilt komen, je wilt aanmelden voor een (digitale) bijeenkomst of informatie wilt
  ontvangen. Persoonsgegevens die je op deze wijze via een van de contactadressen op de website
  opgeeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. De persoonlijke informatie die
  je ons verschaft wanneer je contact met ons opneemt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen je niet
  meer gegevens te sturen dan strikt noodzakelijk is. Voor de nieuwsbrief kun je jezelf aan- of afmelden. Na
  afmelding worden jouw gegevens verwijderd van de verzendlijst. Ontvang je andere informatie van ons
  die je niet meer wilt ontvangen, dan kan je ons dat laten weten via een bericht aan vensters@ictu.nl.

  Beveiligde portal voor deelnemers

  In de beveiligde omgeving van de vragenlijst van Vensters, worden de gegevens geregistreerd van de
  persoon die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en van de contactpersoon
  die aanspreekpunt is voor Vensters, met als doel om contact te onderhouden gedurende het invulproces,
  maar ook later ten behoeve van het inplannen van een managementgesprek. Het gaat hierbij om de
  volgende gegevens: naam, e-mailadres (verplicht), functie, telefoonnummer.

  Voor de contactpersonen van deelnemende organisaties en voor leden van het Vensters-team (op
  verzoek van de deelnemer) is het binnen de beveiligde omgeving van het platform ook mogelijk om een medewerker uit de deelnemende organisatie toe te voegen aan het platform zodat deze cijfers kan
  toevoegen en/of bekijken.

  De volgende (persoons)gegevens kunnen worden ingevuld bij het gebruik van deze functionaliteit: naam
  en e-mailadres (verplicht).

  Deelnemende organisaties aan Vensters gaan akkoord met de voorwaarden voor deelname: Algemene
  voorwaarden Vensters 2021. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Vensters. Daarin is
  opgenomen dat zij informatie over andere deelnemers niet mogen delen met anderen. Ook is daarin
  opgenomen dat Vensters (als leerinstrument) deelnemers met elkaar in contact kan brengen. Uiteraard
  in overleg met de contactpersonen van deelnemende partijen.

  Deelname aan het belevingsonderzoek

  Organisaties die deelnemen aan Vensters kunnen ervoor kiezen onder hun medewerkers een
  belevingsonderzoek uit te zetten, bijvoorbeeld om te achterhalen hoe tevreden medewerkers zijn met
  de interne dienstverlening binnen de organisatie. Door deel te nemen aan het belevingsonderzoek, gaan
  organisaties akkoord met de Algemene voorwaarden Belevingsonderzoek Vensters 2021 (versie mei 2021)
  die te vinden zijn op de website van Vensters. Om dit onderzoek mogelijk te maken levert de organisatie
  een bestand met persoonsgegevens (namen en e-mailadressen) aan bij Vensters. Wij accepteren alleen
  bestanden met persoonsgegevens die:

  • Versleuteld worden verstuurd, met de ‘sleutel’ in een separaat bericht (zoals een sms).

  Bij het versturen van uitnodigingen voor het belevingsonderzoek, sturen wij in de uitnodiging aan de
  respondenten ook een privacyverklaring mee zodat voor respondenten duidelijk is welke gegevens wij
  verwerken en hoe hun gegevens gebruikt worden. Organisaties die deelnemen aan het
  Belevingsonderzoek, gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het Belevingsonderzoek van
  Vensters en vullen een bijlage met verwerkersinstructies in.

  Hoe worden jouw (persoons)gegevens beveiligd?

  De verzameling en verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt altijd conform de
  Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Vensters zorgt conform wet- en regelgeving voor
  passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen
  tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met de betrokken leveranciers
  (Mailchimp voor de nieuwsbrief en de enquêtetool Survalyzer voor het belevingsonderzoek) heeft
  Vensters afspraken hierover gemaakt.

  Verstrekking aan derden

  Jouw (persoons)gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

  Webstatistieken

  Vensters gebruikt webstatistieken zodat we de website beter op bezoekers kunnen afstemmen.
  Daarvoor gebruiken we Google Analytics. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander
  doel dan voor verbetering van de website.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
  website zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld Twitter. Vensters kan niet garanderen dat deze derden op een
  betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Vensters raadt je aan de
  privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Inzage en wijzigen van gegevens

  Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot ICTU te richten met een
  verzoek om inzage, wijzigingen of verwijdering. U kunt ook hiervoor contact opnemen met ICTU via
  vensters@ictu.nl.

  Schriftelijke verzoeken voor inzage of correctie stuur je, onder vermelding van ‘privacy’ aan:

  ICTU
  Programma Vensters
  Postbus 84011
  2508 AA Den Haag

  Meer informatie

  Mocht je vragen hebben over gebruik van webstatistieken of de bescherming van jouw privacy in relatie
  tot de website vensters.net, dan kun je contact opnemen met Vensters via vensters@ictu.nl.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Vensters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
  verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen
  op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30-04-2021.